การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพุธ ที่ ๑๙ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

การประชุมสภาวิชาการรูปแบบผสมผสานกับระบบประชุมทางไกล Web Conference มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๙ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ