การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔