ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

การประชุมสภาวิชาการ
รูปแบบผสมผสานกับระบบประชุมทางไกล Web Conference
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
วันเสาร์ที่ ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ