รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
วันที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔
การประชุมในรูปแบบผสมผสานกับระบบประชุมทางไกล Web Conference
ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี