รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
การประชุมในรูปแบบผสมผสานกับระบบประชุมทางไกล Web Conference
ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี