รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ประชุมสภาวิชาการ
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference
ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี