Category: ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

การประชุมสภาวิชาการ รูปแบบผสมผสานกับระบบประชุมทางไกล Web Conference มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

การประชุมสภาวิชาการ รูปแบบผสมผสานกับระบบประชุมทางไกล Web Conference มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

การประชุมสภาวิชาการ รูปแบบผสมผสานกับระบบประชุมทางไกล Web Conference มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

การประชุมสภาวิชาการ รูปแบบผสมผสานกับระบบประชุมทางไกล Web Conference มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ