Category: ประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประชาสัมพันธ์/ประกาศ

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพุธ ที่ ๑๙ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

การประชุมสภาวิชาการรูปแบบผสมผสานกับระบบประชุมทางไกล Web Conference มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๙ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ประชาสัมพันธ์/ประกาศ

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

การประชุมสภาวิชาการรูปแบบผสมผสานกับระบบประชุมทางไกล Web Conferenceมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีครั้งที่ ๗/๒๕๖๔วันเสาร์ที่ ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ