Author: Admin

ประชาสัมพันธ์/ประกาศ

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพุธ ที่ ๑๙ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

การประชุมสภาวิชาการรูปแบบผสมผสานกับระบบประชุมทางไกล Web Conference มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๙ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ประชาสัมพันธ์/ประกาศ

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

การประชุมสภาวิชาการรูปแบบผสมผสานกับระบบประชุมทางไกล Web Conferenceมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีครั้งที่ ๗/๒๕๖๔วันเสาร์ที่ ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ การประชุมในรูปแบบผสมผสานกับระบบประชุมทางไกล Web Conference ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ การประชุมในรูปแบบผสมผสานกับระบบประชุมทางไกล Web Conference ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ การประชุมในรูปแบบผสมผสานกับระบบประชุมทางไกล Web Conference ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี